Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos

Video novērošanas noteikumi

Ķekavas Mūzikas skolas Ētikas kodekss

Ķekavas Mūzikas skolas attālinātā mācību procesa norises un vērtēšanas kārtība

Kārtība mācību procesa organizēšanai Ķekavas Mūzikas skolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju COVID-19 laikā

Audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritēriji un kārtība, audzēņu pārcelšana nākamajā klasē, audzēkņu atskaitīšanas kārtība

E-klases lietošanas kārtība

Mācību pārbaudījumu kārtība

Ķekavas Mūzikas skolas iekšējās kārtības noteikumi

Drošības noteikumi

Uzvedības noteikumi skolēnu autobusos

Kārtība kādā Ķekavas Mūzikas skolā uzturas nepiederošas personas

Audzēkņu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Uzņemšanas noteikumi 

(uzņemšanas Iesniegumu veidlapas atrodamas sadaļā UZŅEMŠANA)

  Drukāt