Apstiprināts jaunais Ķekavas novada teritorijas plānojums

 

Ķekavas novada dome ir apstiprinājusi jauno Ķekavas novada Teritorijas plānojumu, kas ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, uz kura pamata tiek atļauts attiecīgs apbūves un izmantošanas veids nekustamajos īpašumos.


Teritorijas plānojuma izstrāde tika uzsākta 2016. gada decembrī ar  mērķi definēt nosacījumus nekustamo īpašumu apbūvei un noteikt nekustamo īpašumu izmantošanas iespējas, un jaunā Teritorijas plānojuma redakcija tika apstiprināta 2020. gada 2. aprīlī.


Teritorijas plānojums izstrādāts, pamatojoties uz izstrādes darba uzdevumu, izvērtējot Ķekavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030.gadam, spēkā esošo novada teritorijas plānojumu, lokālplānojumu un detālplānojumu risinājumus, institūciju sniegtos nosacījumus un informāciju, kā arī ņemot vērā teritorijas plānojuma izstrādē iesaistīto pašvaldības speciālistu un fizisko/juridisko personu saņemtos priekšlikumus.


Teritorijas plānojuma risinājumu apraksts


Teritorijas plānojums sastāv no Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN), Grafiskās daļas un Paskaidrojuma raksta. Atbilstoši Vides pārraudzības valsts biroja lēmumam “Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, Teritorijas plānojumam tika piemērota Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un tika izstrādāts Vides pārskats. Teritorijas plānojuma izstrāde veikta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas (TAPIS) vidē, ievērojot Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi” noteiktās vienotās normas teritorijas attīstības plānošanai, izmantošanai un apbūvei.


Teritorijas plānojumā noteikta teritorijas perspektīvā izmantošana, ietverot funkcionālo zonējumu, transporta infrastruktūras un inženiertīklu attīstību, publiskās apbūves un publiskās ārtelpas attīstību, ražošanas attīstību, lauku teritoriju attīstību, dabas un kultūras mantojuma saglabāšanu, drošības, veselības un higiēnas prasības (t.sk., nosakot un attēlojot aizsargjoslas saskaņā ar Aizsargjoslu likumu). Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā:
 

 • izvērtēti spēkā esošie teritorijas plānojumi, lokālplānojumi un detālplānojumi;
 • precizētas ciemu robežas;
 • noteikti un pārskatīti aizsargjoslu platumi, piem., ķīmiskā aizsargjosla ap ūdens ņemšanas vietām, applūstošā teritorija u.c.;
 • noteiktas esošās apbūves individuāli noteiktās būvlaides atsevišķās zemes vienībās;
 • noteiktas Teritorijas ar īpašiem noteikumiem (TIN), piem., Publisks pieejas punkts publisko ūdeņu teritorijai (TIN11), Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu teritorija (TIN13), Paaugstināta trokšņu līmeņa teritorija (TIN14), Daugavas krasta ainava (TIN51), Perspektīvo ielu un ceļu attīstības teritorija (TIN73) u.c.;
 • attēloti esošie un plānotie pievienojumi pie valsts autoceļiem;
 • un risināti citi Teritorijas plānojuma izstrādes uzdevumi.

 

Ar funkcionālā zonējuma palīdzību tiek parādītas un reizē nodalītas konkrētās teritorijas dažādu vietu atšķirīgās funkcijas, strukturālās un arī vizuālās pazīmes jeb dažādās izmantošanas.


Novada funkcionālais zonējums un teritorijas ar īpašiem noteikumiem attēlotas Grafiskās daļas kartē “Funkcionālais zonējums, apgrūtinājumi un aprobežojumi”, bet katras zonas atļautā izmantošana, jaunveidojamo zemes vienību minimālās platības un apbūves parametri noteikti Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos.  


Sabiedrības iesaiste Teritorijas plānojuma izstrādē


Lai nodrošinātu novada iedzīvotāju un uzņēmēju iesaisti un sabiedrības viedokļa uzklausīšanu teritorijas plānojuma izstrādes gaitā, tika rīkotas informatīvās sapulces par Teritorijas plānojuma izstrādes procesu un sabiedrības iesaistīšanās iespējām (2017.gada februārī un martā) un darbnīcas, lai iepazīstinātu ar Teritorijas plānojuma darba redakciju (2018.gada februārī un martā).


Teritorijas plānojumam tika izstrādātas divas redakcijas, attiecīgi kuras publiskajai apspriešanai tika nodotas no 2019.gada 18.marta līdz 29.aprīlim (organizējot astoņas publiskās apspriešanas sanāksmes) un no 2019.gada 19.novembra līdz 18.decembrim (organizējot četras publiskās apspriešanas sanāksmes).


Pavisam Teritorijas plānojuma izstrādes gaitā saņemti 668 iesniegumi ar priekšlikumiem un/vai iebildumiem par Teritorijas plānojuma risinājumiem, kas liecina par augstu sabiedrības aktivitāti un vēlmi iesaistīties novada attīstības plānošanā, kā arī savas dzīves vides veidošanā. Priekšlikumi un/vai iebildumi izteikti, piemēram, par:    
    

 • funkcionālo zonējumu – konkrētos īpašumos; Rūpnieciskās apbūves teritorijām (R un R1) Valdlaučos, Rāmavā un Katlakalnā; Mežu teritorijām (M) un plānoto apbūvi teritorijās, kurās dabā ir meži Baložu pilsētas teritorijā;
 • Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem (TIAN) – konkrētu funkcionālo zonu apbūves parametriem; prasībām buferzonu parametriem starp dažādām funkcionālajām zonām; prasībām zemes dalīšanai;
 • transporta infrastruktūras risinājumiem – Perspektīvo ielu un ceļu attīstības teritorijas (TIN73) un Transporta infrastruktūras teritorijas (TR) precizēšanu.

 

Ar saņemto iesniegumu apkopojumiem iespējams iepazīties pie Teritorijas plānojuma izstrādes materiāliem (“Saņemto priekšlikumu kopsavilkums Ķekavas novada teritorijas plānojuma izstrādei”, “Saņemto priekšlikumu kopsavilkums – Ķekavas novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana” un “Saņemto priekšlikumu kopsavilkums – Ķekavas novada teritorijas plānojuma pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana”).

 

Institūciju nosacījumi un atzinumi Teritorijas plānojuma izstrādei


Institūcijas un kaimiņu pašvaldības sniedza nosacījumus vai informāciju Teritorijas plānojuma izstrādei, kā arī atzinumus par izstrādātajām Teritorijas plānojuma redakcijām, kas tika nodotas publiskajām apspriešanām. Ar apkopojumiem iespējams iepazīties pie Teritorijas plānojuma izstrādes materiāliem (“Pārskats par institūciju nosacījumiem”, “Pārskats par institūciju atzinumiem - 1.redakcija” un “Pārskats par institūciju atzinumiem - pilnveidotā redakcija”).


Par izstrādāto Vides pārskatu ir saņemts Vides pārraudzības valsts biroja atzinums, kurā secināts, ka Teritorijas plānojuma Vides pārskats kopumā atbilst normatīvo aktu prasībām. Lai konstatētu Teritorijas plānojuma īstenošanas radīto tiešo vai netiešo ietekmi uz vidi, pašvaldībai, izmantojot valsts vides monitoringa un citus pieejamos datus, divas reizes plānošanas periodā (2026. gadā un 2032. gadā) būs jāizstrādā monitoringa ziņojums un jāiesniedz tas Vides pārraudzības valsts birojā.


Teritorijas plānojuma piemērošanas process


Ķekavas novada dome 2020.gada 2.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7. “Par Ķekavas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 11.) un pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 11/2020 “Ķekavas novada teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.


Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts Ķekavas novada teritorijas plānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc attiecīga paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (publicēts 2020. gada 7. aprīlī).  Saistošo noteikumu īstenošanu var uzsākt ar dienu, ko noteiks par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija Teritorijas attīstības plānošanas likumā noteiktajā kārtībā.


Ar apstiprināto Teritorijas plānojuma redakciju, izstrādes materiāliem un Vides pārskatu var iepazīties:

 • Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”;  
 • Ķekavas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.kekavasnovads.lv sadaļā “Attīstība” – “Teritorijas plānojumi” – “Izstrāde”;  
 • Ķekavas novada pašvaldības Attīstības un būvniecības pārvaldē (Gaismas ielā 19 k-9-1, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 50.darba vieta, tālr. 27841097, 67936019).


Teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta izstrādātājs ir SIA “METRUM” (adrese: Ģertrūdes iela 47 – 3, Rīga, LV-1011, www.metrum.lv, Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja no SIA “METRUM” puses Māra Kalvāne, tālr. 27014811).


Saistošie noteikumi, ar kuriem apstiprināts Teritorijas plānojums, nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības un tiek saņemta par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas vēstule, kurā noteikta diena, kad pašvaldība var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.


Līdz tam, tiks piemēroti spēkā esošie teritorijas plānojumi:

 • Ķekavas novada Baložu pilsētas teritorijas plānojums 2008.-2020.gadam;
 • Ķekavas novada Daugmales pagasta teritorijas plānojums 2007.-2019.gadam ar 2009.gada grozījumiem;
 • Ķekavas novada Ķekavas pagasta teritorijas plānojums 2009.-2021.gadam.

 

 

Attīstības un būvniecības pārvalde
08.04.2020.

 

  Drukāt