Ķekavas novada domes deputāti devās pieredzes apmaiņā uz Mārupi

6. novembrī Mārupes novada domē viesojās Ķekavas novada domes deputāti, lai iepazītos ar Mārupes novada pašvaldības pieredzi pārvaldības un darba organizācijas, izglītības, budžeta plānošanas, sporta infrastruktūras un attīstības jomās.


Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs un priekšsēdētāja vietniece Līga Kadiģe viesmīlīgi uzņēma Ķekavas novada domes deputātus Andi Damlicu, Olafu Klūdziņu, Gati Līci, Neilu Kalniņu un Agnesi Geduševu, un, plaši un detalizēti prezentēja Mārupes novada pieredzi organizējot pašvaldības domes darbu un novada saimniecisko pārvaldību, kā, piemēram, tika apspriests cik komitejas ir Mārupes novada domē, kādā sastāvā tās darbojas un kā tiek organizēts domes sēžu un darba grupu, kā arī iepirkumu komisiju darbs.


Plašāk tika apspriests izglītības sistēmas jautājums, apspriežot skolu un bērnu dārzu kapacitātes un kvalitātes jautājumus, kā arī kopējās izglītības infrastruktūras tendences Pierīgā. Sarunu gaitā tika spriests arī par sporta infrastruktūras attīstību un pieejamību novadā, apskatot, piemēram, esošo sporta infrastruktūras objektu pieejamību, noslodzi un attīstības plānus nākotnē. Neskarta nepalika arī budžeta plānošanas un veidošanas procesa apspriešana, kur tika gūtas vērtīgas atziņas par to, kā efektīvi, profesionāli un, iesaistot visus kolēģus, ir iespējams panākt kvalitatīvu rezultātu novada iedzīvotāju labā.


Pieredzes apmaiņas vizītes laikā ir gūta vērā ņemama profesionālā pieredze, kura noteikti tiks pielietota arī strādājot Ķekavas novada iedzīvotāju labā.

 

Agnese Geduševa

Ķekavas novada domes deputāte

08.11.2018.

  Drukāt