Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un atvieglojumu nosacījumos stāsies spēkā nākamgad

No 2019. gada 1. janvāra stāsies spēkā jaunie saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu Ķekavas novadā”.


Pašvaldība aicina iedzīvotājus pievērst uzmanību, ka šie jaunie noteikumi paredz virkni izmaiņu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina un atvieglojumu nosacījumos:

 • ir paplašinātas personu grupas, kas varēs saņemt nodokļa atvieglojumus,
 • kā arī palielināts nodokļa atvieglojuma apmērs. atsevišķos gadījumos ir paaugstināta NĪN likme, piemēram,  ja objektā (izņemot dārza mājas un vasarnīcas platībā līdz 40 m2  (ieskaitot) un ekspluatācijā nenodotās ēkas (jaunbūves), kuru būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums), kurās nebūs deklarēta vismaz viena persona.


Izmaiņas attieksies uz dažādām iedzīvotāju grupām. Piemēram, nestrādājošiem vientuļajiem pensionāriem, kuru pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālo algu, līdz šim nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojums bija 50% apmērā, bet no 2019.gada tas tiks palielināts līdz 90%. Savukārt nekustamā īpašuma atvieglojumus 50% apmērā turpmāk varēs saņemt arī personas ar 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu, pensionāri, kas sasnieguši 65 gadu vecumu, personas, kuru īpašumus šķērso maģistrālās gaisvadu elektropārvades līnijas, kā arī komersanti, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu.


Būtiskas izmaiņas skars objektus (izņemot dārza mājas un vasarnīcas platībā līdz 40 m2 (ieskaitot) un ekspluatācijā nenodotās ēkas (jaunbūves), kuru būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, kurās taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00 nebūs deklarēta vismaz viena persona, kas ir rezidents. Ja ēkā nebūs deklarēta neviena persona, nekustamā īpašuma nodokļa likme tiks piemērota 1,5% apmērā no objekta kadastrālās vērtības. Ja ēkā būs deklarēta vismaz 1 persona, nekustamā īpašuma nodokļa likmes tiks piemērotas 0,2% - 0,6% apmērā, atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības.
 

Ņemot vērā ekonomisko situāciju valstī un no tās izrietošās grūtības savlaicīgi un pilnā apmērā nomaksāt aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli, Ķekavas novada dome nolēma paplašināt nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kas no nākamā gada varēs saņemt nodokļu atvieglojumus. Nekustamā īpašuma atvieglojumi 90% apmērā attieksies uz:

 1. Nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru;
 2. Fiziskām un juridiskām personām par iepriekšējā gadā veiktajiem latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumiem;
 3. Fiziskām un juridiskām personām par apbūves zemi vai tās daļu, ja saskaņā ar Ķekavas novada teritorijas plānojumiem apbūves zeme atrodas teritorijā, kurai noteikts satiksmes infrastruktūras objektu izbūves vai turpmākās izpētes teritoriju funkcionālais zonējums;
 4. Fiziskām un juridiskām personām, kurām teritorijas plānojumā funkcionālais zonējums noteikts apbūvei un šīs zemes šķērso maģistrālās gaisvadu elektropārvades līnijas (atvieglojumu piemērojot tai zemes daļai, kuru skar komunikāciju aizsargjoslu teritorija);
 5. Pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras izveidotas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai - par ēkām, kurās notiek saimnieciskā darbība.


Nekustamā īpašuma atvieglojumi 50% apmērā attieksies uz:

 1. Maznodrošinātām personām vai ģimenēm par periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam;
 2. Černobiļas atomelektrostacijas (Černobiļas AES) avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un personām ar 1991.gada barikāžu dalībnieka statusu;
 3. Personām, kuras ar ārstu komisijas lēmumu atzītas par personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti;
 4. Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem;
 5. Pensionāriem, kuri uz taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 65 gadu vecumu (atvieglojums mājokļa nodoklim)
 6. Komersantiem, kuri ieguvuši sociālā uzņēmuma statusu saskaņā ar Sociālā uzņēmuma likumu.


Tāpat atvieglojumi attieksies arī uz daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, kurās bez pašvaldības finansējuma veikti energoefektivitātes paaugstināšanas vai fasādes atjaunošanas darbi, dzīvojamo māju īpašniekiem, ja ēkai piešķirts Pasīvās ēkas sertifikāts, kā arī citām kategorijām. Tāpat kā iepriekšējos gadus, arī turpmāk atvieglojumu 25% apmērā piešķirs saimnieciskās darbības veicējiem par ēkām, kurās tiek veikta saimnieciskā darbība.


Papildus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, jaunie saistošie noteikumi paredz arī dzīvojamo māju palīgēku neaplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli, ja ēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas.


Savukārt par vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves tiks  apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no kadastrālās vērtības. Jāņem vērā, ka aplikšana ar NĪN skars arī inženierbūvju laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.


Ar saistošajiem noteikumiem  “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā”  (Nr.11/2018) detalizētāk iepazīties var novada interneta vietnes www.kekavsnovads.lv sadaļā “Tiesību akti” vai arī pašvaldības informatīvā izdevuma “Ķekavas Novads” šī gada septembra numurā.


Tām NĪN maksātāju kategorijām, kurām saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 Pašvaldībā būs jāiesniedz iesniegums atvieglojuma saņemšanai, lūgums to sniegt ne ātrāk kā 2019. gadā.


Infografiku par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinā un atvieglojumu nosacījumos aicinām skatīt šeit.

 


 

Biežāk uzdotie iedzīvotāju jautājumi par jaunajiem saistošajiem noteikumiem


Kā nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas skars tos iedzīvotājus, kuriem īpašumā (dzīvojamajā mājā un/vai dzīvoklī) uz 2019. gada 1. janvāri nebūs deklarēta neviena persona?


Šādā gadījumā NĪN par dzīvojamo māju vai dzīvokli tiks aprēķināts – 1,5 % no ēkas vai dzīvokļa kadastrālās vērtības. Savukārt, ja būs deklarēta vismaz viena persona – 0,2-0,6 % no kadastrālās vērtības.  NĪN par zemi paliek nemainīgi tāds, kā noteikts likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, t.i., 1,5 % no zemes kadastrālās vērtības.
 

Vai dārza mājiņās arī ir jābūt deklarētai personai, lai piemērotu „samazināto” NĪN likmi? Vai dārza mājā, kurā tiek glabāti tikai dārza instrumenti, arī ir jābūt deklarētai personai, lai saņemtu „samazināto” likmi?
 

Samazinātās nodokļa likmes (t.i., 0,2% līdz 0,6%) piemērošana dārza mājai atkarīga no tā, kā konkrētā ēka reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (kadastra reģistrs). Dārza mājas, kurām kadastra reģistrā ir noteikts kods „11100101 – Dārza mājas ar kopējo platību līdz 40m2 (ieskaitot)”, ir galvenokārt izmantojamas vasaras periodā, ar dažādu materiālu ārsienām un kopējo platību līdz 40 m2 (ieskaitot), proti, tās nav izmantojamas dzīvošanai visa gada garumā. Līdz ar to šīs ēkas ir pielīdzināmas telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu, tāpēc šīm ēkām piemērojama samazinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme neatkarīgi no tā, vai ēkā ir deklarēta kādas personas dzīvesvieta.
 

Savukārt, ja māja klasificēta atbilstoši kodam “11100102 - Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar koka ārsienām, dārza mājas ar kopējo platību virs 40 m2”  vai “11100103 - Individuālās dzīvojamās mājas un vasarnīcas ar mūra vai mūra – koka ārsienām”, tad tā uzskatāma par dzīvošanai pilnvērtīgi izmantojamu objektu un samazinātās nodokļa likmes saņemšanai uz to pilnā mērā attiecināmas Saistošo noteikumu Nr.11/2018 prasības, tajā skaitā prasība pēc deklarētās personas.
 

Ja konkrētā ēka kadastra reģistrā klasificēta kā palīgēka, tad to ar nodokli neapliek (izņemot garāžas), ja tā netiek izmantota saimnieciskajā darbībā, līdz ar to tajā nav nepieciešams deklarēties.


NĪN likmes juridiskajām personām un  komersantiem

Lai samazināto nodokļa likmi (no 0,2% līdz 0,6%) piemērotu juridiskām personām, individuālajiem komersantiem, bez objektā deklarētajām personām papildus tiek vērtēts, vai konkrētais īpašums ir izīrēts dzīvošanai un īres tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.
 

Vai jaunbūvēs arī ir jābūt deklarētai personai, lai piemērotu „samazināto” NĪN likmi?


Ja jaunbūvei tās būvniecībā nav pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, tad jaunbūvei tiek piemērots 0,2-0,4 % no kadastrālās vērtības.
 

Kāpēc, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli, deklarētās personas tiek vērtētas tieši uz 1.janvāri, bet netiek ņemta vērā personas deklarētā adrese gada laikā?


Atbilstoši likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 26. panta trešajai daļai iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas no maksātāja taksācijas gada ienākuma tiek ieskaitītas tās pašvaldības budžetā, kuras administratīvajā teritorijā personas deklarētā dzīvesvieta bija taksācijas gada sākumā. Līdz ar to ar Saistošajiem noteikumiem Nr.11/2018 personas, kas pastāvīgi dzīvo Ķekavas novadā, tiek motivētas atbilstoši sakārtot savu dzīvesvietas deklarāciju, tādējādi palielinot iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus budžetā un veicinot nekustamā īpašuma attīstību novadā

Lai saņemtu NĪN atvieglojumu, vai īpašumā, par kuru saņem atvieglojumu, ir jābūt deklarētam tieši īpašniekam?  Cik ilgi jābūt deklarētam dzīvesvietā, lai saņemtu atvieglojumu?


NĪN atvieglojumu par īpašumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks, ja nodokļa maksātājs ir deklarējis dzīvesvietu šajā objektā ne mazāk kā vienu gadu. Atsevišķi izņēmumi, uz kuriem iepriekš minētie nosacījumi neattiecas, ir uzskaitīti Saistošo noteikumu Nr.11/2018 atvieglojumu tabulā. Svarīgi saprast - ja atvieglojumu saņēmējam pieder vairāki nekustamie īpašumi Ķekavas novadā, tad atvieglojumu piemēro par to nekustamo īpašumu, kurā atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis savu dzīves vietu (izņemot noteikumu 18.7. - 18.10 un 18.18. apakšpunktu). Bez tam, ja persona, kura pieprasījusi nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu, atbilst vairākām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām, tad piešķir to atvieglojumu, kuram noteikts lielākais atvieglojuma apmērs.


Jaunajos saistošajos noteikumos nekur nav minēts par atvieglojuma piešķiršanu daudzbērnu ģimenēm?


Atvieglojumi daudzbērnu ģimenēm, tāpat kā politiski represētajām, trūcīgām personām tiek noteikti likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”, savukārt saistošajos noteikumos pašvaldība nosaka tikai tos atvieglojumus, kurus piemēro papildus likumā noteiktajiem.


Esmu veicis pieslēgumu Ķekavas novada centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai pirms 4 gadiem, vai arī es atbilstu noteikumu 18.12. noteiktajai NĪN atvieglojumu kategorijai?


Šis noteikumu attieksies uz NĪN maksātājiem, kas veiks pieslēgumu Ķekavas novada centralizētajai ūdenssaimniecības sistēmai pēc saistošo noteikumu spēkā stāšanās.


Vai nodokļa maksātājam pašam iespējams pārliecināties par savu publiskajos reģistros esošo datu atbilstību faktiskajiem apstākļiem?

 

Jā. Vispirms ieteicams noskaidrot, cik un kādas personas deklarētas jūsu īpašumā. To var izdarīt izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Manā īpašumā deklarētās personas” vai vēršoties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē. Ja portālā tiek uzrādītas visas personas, kas pēc jūsu rīcībā esošās informācijas īpašumā deklarētas, tad nodokļa aprēķins nākamajam gadam tiks veikts, ņemot vērā minēto personu deklarētās dzīvesvietas un atbilstības gadījumā piemērojot samazināto nodokļa likmi.

 

Finanšu daļa

08.10.2018.

 

  Drukāt