Pašvaldība un SIA “Clean R” pārrunā atkritumu apsaimniekošanas jautājumus, tostarp, konteineru nomas maksu (papildināts)

Lai pārrunātu jautājumu par konteineru nomas maksu, pagājušajā nedēļā tikās Ķekavas novada domes un jaunā atkritumu apsaimniekotāja “Clean R” vadība.

 
Tikšanās laikā abas puses atzinīgi novērtējušas līdzšinējo kopīgo sadarbību, operatīvi risinot problēmas sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, un vienojās par tālākiem soļiem, lai novērstu konstatētās nepilnības nākotnē un veicinātu lielāku iedzīvotāju iesaisti dalīto atkritumu šķirošanā.


Savukārt konteineru nomas maksas jautājumā abas puses izteica savus pamatojumus un piedāvājumus situācijas risināšanai. Ņemot vērā, ka pašvaldība nepiekrīt konteineru nomas maksas paaugstinājumam un šobrīd šajā jautājumā pastāv atšķirīgi viedokļi, tad pašvaldība šonedēļ atkārtoti nosūtīs vēstuli SIA “Clean R”, izsakot rakstiski savus argumentus un prasības attiecībā uz konteineru nomas maksu, un lūgs sadarbības partnerim sniegt izvērstu atbildi.


Ja arī pēc “Clean R” atbildes vēl joprojām abām pusēm pastāvēs atšķirīgi viedokļi par konteineru nomas maksu, tad pašvaldība turpinās risināt šo jautājumu, ejot juridiski tiesisku ceļu – proti, vēršoties tiesā, lai tā sniegtu savu neatkarīgo kompetento viedokli (tās lēmums būs saistošs abām pusēm).


Tikšanās laikā pašvaldība ar “Clean R” pārrunāja arī citus jautājumus, kas skar pēc iespējas veiksmīgāku atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanu Ķekavas novada iedzīvotājiem.

Par dalīto atkritumu vākšanas konteineriem

Redzot iedzīvotāju vēlmi šķirot atkritumus, tādējādi samazinot savas izmaksas par atkritumu izvešanu (šķirotos atkritumus – stiklu, plastmasu/PET un kartonu/papīru), aicinām daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem izvērtēt, vai publiskajos dalīto atkritumu laukumos ir pietiekams konteineru skaits. Ja tomēr dalīto atkritumu konteineru skaits ir par mazu un tie tiek īsā laikā pārpildīti, radot laukumos nekārtību, apsaimniekotājam ir jāsazinās ar “Clean R” un jāpiesaka papildu konteineri, kas tiks piegādāti un apkalpoti bez maksas.

 

Par lietoto konteineru iegādi


Lai nodrošinātu sadzīves atkritumu apkalpošanu, ir nepieciešams konteiners, kuru iedzīvotājs iegādājas pats, vai viņa vietā to iegādājas pakalpojuma sniedzējs un iznomā. Sarunu rezultātā  ar pašvaldību un “Clean R” tika panākta vienošanās, ka turpmāk iedzīvotājiem, kuri nevēlēsies nomāt konteineru, par to veicot nomaksas maksu, “Clean R” piedāvās par samazinātu maksu iegādāties arī lietoto esošo konteineru (šobrīd varēja nopirkt tikai jaunus konteinerus). Atgādinām, ka jaunus standarta konteinerus iedzīvotāji var iegādāties gan no “Clean R”, gan no citiem uzņēmumiem. 

 

 


Par lielgabarītu atkritumu izvešanu


Balstoties uz SIA “Ķekavas nami” un SIA “Baložu komunālā saimniecība” ieteikumus, no 1.novembra lielgabarīta atkritumus no daudzdzīvokļu mājām piederošajiem atkritumu laukumiem tiks izvesti pirmdienās, nevis sestdienās, kā tas ir šobrīd.


Tāpat sarunu rezultātā “Clean R” kopā ar pašvaldību 27. un 28. oktobrī rīkos Eko dienas Ķekavas novadā, kur iedzīvotāji bez maksas varēs nodot lielgabarīta atkritumus un nolietotās elektropreces bez maksas. Šādas akcijas tiks rīkotas regulāri arī turpmāk. Tāpat pašvaldība kopā ar “Clean R” turpinās strādāt pie atkritumu šķirošanas laukuma izveides novadā.
 

Par atkritumu izvešanas grafikiem

Sadzīves atkritumu organizēšana apdzīvotās vietās notiek, rūpīgi plānojot maršrutus, kuros katrā tiek ietverts maksimāli liels apkalpojamo adrešu skaits un optimāla ceļu izvēle. Lai nebūtu jābraukā vairākas reizes pa vieniem un tiem pašiem ceļiem, jārada sastrēgumi, izplūdes gāzes u.c., kā arī pakalpojuma cena būtu iespējami zemāka, jo resursi tiek lietderīgi izmantoti. Tomēr, lai nodrošinātu pakalpojumu ļoti lielam cilvēku skaitam vienlaikus, ideālā izvešanas laika, kas būs piemērots un labs visiem, nav. Tāpēc tiek izvēlēts optimāls laiks, kurš netraucē iedzīvotāju naktsmieru, bet ļauj nodrošināt pakalpojumu. 
 

Apzinoties, ka pārejas posmi jebkurā jomā ne vienmēr norit  gludi, pašvaldība un “Clean R” operatīvi centās risināt radušās problēmas atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma pilnvērtīgā nodrošināšanā, kuru pamatā galvenokārt bija divi iemesli: pirmkārt, uz 1. septembri uzkrāto atkritumu lielais daudzums no iepriekšējiem atkritumu apsaimniekotājiem; otrkārt, privātpersonu un privāto daudzdzīvokļu māju nenoslēgtie līgumi par atkritumu izvešanu. Šī situācija, ka daudzi vēl pat septembra sākumā nebija noslēguši līgumus, radīja arī nemitīgas izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā, jo “CleanR” nepārtraukti nācās veikt papildinājumus ar tām adresēm, kuras ik dienu nāca klāt pēc 1. septembra.
 

Noregulējoties atkritumu izvešanas grafikam (šobrīd vēl nāk jaunas izvešanas adreses, kas jāiekļauj grafikā, vai arī jāpaņem atkritumu konteiners, kuru cilvēks nav izlicis paredzētajā izvešanas dienā), “Clean R” novembrī veiks izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā, lai iedzīvotājiem būtu ērtāks atkritumu izvešanas pakalpojumus. Šī iemesla dēļ arī novembrī tiks sūtītas atgādinājuma  īsziņas par izvešanas laiku. Īsziņas tika sūtītas arī septembrī, lai, mainoties atkritumu apsaimniekotājiem un nākot pretī iedzīvotājiem, iedzīvotāji  saņemtu atgādinājumu par  atkritumu izvešanas laiku. 
 

Gadījumā, ja klientam ir piemirsies izlikt konteineru viņam paredzētajā izvešanas dienā vai arī kādu iemeslu dēļ atkritumu apsaimniekotājs nav paņēmis šo konteineru, aicinām savlaicīgi par to informēt “Clean R”, lai uzņēmums var operatīvi risināt šo jautājumu. “Clean R” klientu apkalpošanas centra tālrunis 67111001 vai e-pasts kc@cleanr.lv.  Šeit jāpiebilst, ja klients atkritumu konteineru vēlēsies izvest dienā, kad tas nav iekļauts viņam noteiktajā grafikā, par to tiks piestādīts papildus rēķins.

Par atkritumu šķirošanas lomu
 

Ņemot vērā, ka visā Eiropas Savienībā, tostarp, Latvijā ar katru gadu atkritumu apsaimniekošana paliek arvien dārgāka (palielinās degvielas, darbaspēka izmaksas un Dabas resursa nodoklis, un līdz ar to izmaksas par atkritumu noglabāšanu poligonā), viens no veidiem, kā var tikt samazināta maksa par nešķiroto atkritumu savākšanu, ir atkritumu šķirošana, kas nodrošinās mazāku izvedamo nešķiroto atkritumu apjomu un līdz ar to maksu par atkritumu apsaimniekošanu katram iedzīvotājam.
 

Šķirotie atkritumi (stikls, plastmasa/PET pudeles un papīrs/kartons) tiek izvests bez maksas, bet no bioloģiskiem atkritumiem privātmāju iemītnieki var veidot kompostu, kuru vēlāk  var izmantot kā auglīgu zemi savam dārzam. Līdz ar to atkritumu daudzums, kas nonāktu kopīgajā sadzīves atkritumu konteinerī, būs krietni mazāks un to būs retāk jāizved, kas nozīmē maksāt arī mazāk.   
 

Taču šeit būtiski atcerieties, ja šķirotajā atkrituma konteinerā tiks iemesti sadzīves atkritumi (piemēram, papīra konteinerā, iemetot bioloģiskos atkritumus), tad to vairs neizved bez maksas, bet gan par sadzīves atkritumu izvešanas tarifu.

Tāpat “Clean R” aicina iedzīvotājus informēt par situācijām, ja redzat, ka jūsu sadzīves atkritumu konteinerā vai pat šķiroto atkritumu konteinerā nekārtīgi kaimiņi vai nezināmi iedzīvotāji met savus sadzīves atkritumus, ziņojiet pašvaldības policijai. Tā jūs aizstāvat savas intereses, jo palielinoties sadzīves atkritumu tilpumam – jūsu ēkas iedzīvotāji maksā vairāk.

Jāpiebilst, ka arī Latvijai, esot Eiropas Savienības dalībvalstij,  ir jāievēro ES direktīvas prasības, kas paredz līdz 2022. gadam ieviest pilnībā dalīto atkritumu šķirošanu.
 

Lai veicinātu atkritumu šķirošanu Ķekavas novadā, “Clean R” kopā ar pašvaldība veiks informatīvo kampaņu.

Par dalīto atkritumu izvešanu
 

Vienīgie šķiroto atkritumu konteineri, kurus drīkst un kurus bieži vien izved ar vienu automašīnu ir papīram/kartonam paredzētais un PET/ plastmasas iepakojumam paredzētais konteiners. Nekādā gadījumā šo konteineru saturu nedrīkst izvest reizē ar stikla konteineru saturu vai sadzīves atkritumu konteineru saturu. 
 

Papīra/kartona un PET/plastmasas konteineri kopā tiek izvesti 2 iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā tiek taupīti resursi - darba, degvielas, laika u.c. Šīs abas atkritumu frakcijas, ja vien ir pareizi sašķirotas, viena otrai netraucē un nebojā. Otrkārt, un šis ir galvenais iemesls - šīs abas frakcijas vienmēr pirms nodošanas pārstrādei, tiek nogādātas uz šķirošanas līniju, kur apmācīti darbinieki tās pāršķiro vēl vismaz 5-7 smalkākās grupās. 
 

Jāatzīst, ka pareizi šķirot plastmasu, PET izstrādājumus ir vissarežģītāk, jo tai ir neskaitāmi veidi un kategorijas, dažas šķirojamas, dažas nē. Dažās valstīs, piemēram, Vācijā un Skandināvijā, var redzēt, ka šķiroto atkritumu konteineru vietās ir nevis viens, bet pat 2 un 3 konteineri dažādu veidu plastmasai. 
 

Latvijā iedzīvotājiem ir izveidota ērtāka sistēma. Visiem lielākajiem atkritumu apsaimniekotājiem ir savas šķirošanas līnijas, kurās Jūsu sašķirotie iepakojumi vēlreiz manuāli tiek pāršķiroti, liekais izmests, bet pārējais sadalīts vēl vairāk kā sešās dažādās grupās. Dažās pilsētās un novados visu iepakojumu – metāla, plastmasas un PET – var mest vienā konteinerā, atceroties vien par galvenajiem ierobežojumiem, lai nesabojātu visu konteinera saturu, savu un citu cilvēku darbu.
 

Ķekavas novadā papīram/kartonam un PET ir paredzēti atsevišķi konteineri, kas nodrošina kvalitatīvu un tīru materiālu tālākai pārstrādei. Ja tie tiek vesti prom ar vienu automašīnu, nebēdājiet, tie tiek nogādāti tālākai pārstrādei un Jūsu darbs arī nav bijis veltīgs, tas ir būtiski atvieglojis tālāko darbu atkritumu šķirotājiem. 


Fakti par atkritumu apsaimniekotāja izvēli Ķekavas novadā


Atkritumu apsaimniekošanas iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu salīdzinājums

 

 

Sabiedrisko attiecību daļa

08.10.2018.

Papildināts 18.10.2018.

 

  Drukāt